วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานสัมมนา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Acive Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต