วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย